Begeleiding van teams

Talent8 wordt met betrekking vier verschillende doelen gevraagd voor de begeleiding van teams.

  1. Het verkleinen of wegnemen van conflicten binnen het team
  2. Het verbeteren van de onderlinge samenwerking, het creëren van synergie
  3. Het zoeken van het bestaansrecht of toegevoegde waarde van het team
  4. Het meehelpen bij het creëren van zelforganiserende teams (autonome teams, zelfsturende teams)

Het achterliggend doel is altijd het verbeteren van de werksfeer en onderlinge samenwerking hetgeen leidt tot betere prestaties.

Werkwijze

Diagnose De aanpak start altijd met een onderzoek naar de huidige en gewenste situatie. IST en SOLL. Dit kan gebeuren door een combinatie van individuele gesprekken, groepsgesprekken, desk-study en observatie (van een vergadering bijvoorbeeld).

Interventie Dit kan bestaan uit verschillende componenten zoals organisatieadvies, functiebeschrijvingen en teamverantwoordelijkheden, teamtrainingen, workshops, individuele gesprekken, het aanstellen van testafnames, feedbackrondes of een combinaties van bovengenoemde instrumenten.

Verankering Door de verschillende activiteiten te verspreiden over de tijd en het proces te volgen en bij te sturen krijgt het team de tijd zich te zetten in de nieuwe vorm.

Evaluatie Na afloop wordt gekeken in hoeverre de doelen zijn bereikt en wat er nu nog aan begeleiding of bijsturing nodig is.

Sample title